Terug naar overzicht

Natuurwetenschappelijk onderzoek van sporen te Kortijk-Rollegem

Rapportnummer 1103 | Publicatiedatum 31 december 2018
Auteur Meer, W. van der

Download rapport  Download rapport


De site Kortrijk-Rollegemsesteenweg werd opgegraven door BAAC Vlaanderen bvba, nadat vooronderzoek de aanwezigheid van een circulaire structuur had opgemerkt. De opgraving werd voltooid in 2017 en besloeg een oppervlakte van van ca. 1,05 ha.
Rollegem is een plaats ten zuidoosten van de westvlaamse stad Kortrijk. Landbouwhistorisch ligt het in het overgangsgebied tussen de Leemstreek en de Zandleemstreek. Volgens de indeling in ecodistricten van Sevenant et al. bevindt de site zich in het ‘Lemig Leie-Schelde interfluviumdistrict’. Het interfluvium kenmerkt zich door een golvend reliëf met ruggen en scherp ingesneden beekdalen (het Heuvelland van Bellegem). De site ligt op een korte uitloper van de centrale rug van het interfluvium, die in het zuiden wordt begrensd door de dalen van een tweetal beken die samen de Grote Spiere vormen. Volgens de bodemkaart bestaat de ondergrond van de site uit matig droge tot matig natte leem, terwijl in de beekdalen natte kleiïge bodems aanwezig zijn.
De circulaire structuur bleek een grote cirkelvormige greppel met een diameter
van ca. 80 meter te zijn. Datering van het spoor werd op basis van
oversnijdingen en vondstmateriaal uit de bovenste vullagen in de middeleeuwen
geplaatst. Voor meer dateringen werden OSL-stalen verzameld uit de vulling. De
structuur wordt vooralsnog geïnterpreteerd als een monumentale walgracht om
een boerenerf. Binnen en rond de greppel werden middeleeuwse sporen
aangetroffen die vermoedelijk in verband staan met dit erf waaronder mogelijk
een rootkuil. Tevens werden er sporen uit de ijzertijd aangetroffen en een
mogelijk Romeins brandrestengraf.
Tijdens de opgraving zijn door het veldwerkteam uit diverse contexten en
structuren grondstalen verzameld voor natuurwetenschappelijk onderzoek. Deze
stalen zijn onderzocht op pollen en gebruikt voor koolstofdateringen. De
resultaten van het archeobotanisch onderzoek worden besproken in dit rapport.
Als onderdeel van het natuurwetenschappelijk onderzoek zijn ook stalen
genomen voor OSL-datering, de resultaten van deze werden elders besproken.

Bedankt voor uw aanvraag, u ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met daarin de downloadlink.

Sluit venster

Download rapport

Vul om dit rapport te downloaden onderstaande gegevens in. U ontvangt direct een link per e-mail om het rapport te downloaden:


Op dit rapport rust nog een embargo, neemt u even contact met ons op?

Contact >