Terug naar overzicht


Inventarisatie houten objecten uit het veen


08 februari 2022

In januari is archeologe en houtspecialist Silke Lange begonnen met de inventarisatie van houten objecten in het Drents museum. Het gaat om houtvondsten die in de vorige eeuw (en soms wel in de eeuw dáárvoor) tijdens de veenontginning en met name bij het turfsteken aan het licht zijn gekomen. Hiertoe behoren onder meer de mesolithische kano uit Pesse en twee neolithische schijfwielen uit Ubbena. Er worden nu nog maar zelden veenvondsten gedaan. De meeste (hoog)veengebieden zijn ten offer gevallen aan de veenwinning, en de veengebieden die vandaag de dag nog aanwezig zijn, zijn aangewezen als beschermd natuurgebied. Houtvondsten uit het veen blijken vaak ritueel te zijn gedeponeerd. In sommige gevallen is ook een functionele depositie denkbaar vanwege de conserverende condities die het veen bezit. Een voorbeeld voor het laatste is de depositie van een emmer met boter ('bog butter') in het Ierse veen van Muckanagh, County Mayo. Deze vondst is gedateerd in de vroege ijzertijd. Men denkt dat de boter in het veen is geplaatst om de houdbaarheid ervan te kunnen verlengen; een depositie als offergave kan echter niet worden uitgesloten. Voor de archeologie zijn houten vondsten uit het veen een belangrijke informatiebron wat betreft houtgebruik en houttechnologie. De conserverende omstandigheden van het veen hebben ervoor gezorgd dat bewerkingssporen op het hout - net zoals gebruiks- en slijtagesporen - uitstekend bewaard zijn gebleven. Zo zijn op de palen van een houten structuur uit het Barger-Oosterveld , geïnterpreteerd als een tempel uit de midden-bronstijd, de afslagen van een bronzen bijl nog duidelijk zichtbaar. Tijdens de inventarisatie worden de houten objecten beschreven, en de bewerkingssporen uitvoerig gedocumenteerd. Uiteindelijk zullen de gegevens in de online database WOODAN.org worden gepubliceerd.