Terug naar overzicht


Rituelen in Rijnvliet? Rapport net verschenen


17 mei 2013

Recent is het rapport verschenen van het archeologische onderzoek aan een vindplaats in het deelgebied Rijnvliet, gemeente Utrecht (Dielemans 2013). Landschappelijk ligt de vindplaats in de nabijheid van een restgeul. Er zijn twee structuren en enkele diepe kuilen opgegraven die waarschijnlijk zijn aangelegd in het kader van rituele activiteiten. De datering van de sporen valt aan het eind van de eerste eeuw vóór tot in de eerste eeuw na Chr. Het betreft een langwerpige kuil met daarom heen houten paalstellingen. Zowel het hout als ook de bewaard gebleven, verkoolde macroresten uit de kuil zijn door BIAX Consult onderzocht. Opmerkelijk was een staak met korte, concave bewerkingssporen van een bijl. Qua vorm, grootte en diepte van de afslagen is hier waarschijnlijk met een bronzen bijl gewerkt.
Langs de zuidoever van de nabijgelegen restgeul lagen drie diepe kuilen. Uit de kuilen zijn houten staken en enkele (vrijwel) complete voorwerpen geborgen, waaronder een elzenhouten schaal. In de restgeul zijn aardewerk en dierlijk bot, enkele clusters houten staken en een aantal mantelspelden en armbandfragmenten aangetroffen. Archeologe Linda Dielemans komt in haar synthese tot de conclusie dat dit een betekenisvolle plek moet zijn geweest, ook al ontbreekt een vierkante of rechthoekige greppel rondom de langwerpige kuil, zoals vaak wel het geval bij bekende vroeg-Romeinse cultusplaatsen. Dielemans stelt dat het bijzondere karakter van deze vindplaats duidelijk maakt dat voor gelijksoortige landschappen, die een verspreiding van kleine, geïsoleerde, hoge woonplaatsen boden langs de vele riviertjes en restgeulen, fijnmazig en gericht archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Alleen zo kan een goed beeld ontstaan over het gebruik en de beleving van het landschap aan de randen van gebieden met veel grotere nederzettingen.
Van het onderzoek aan de macroresten en het hout is ook een Biaxiaal verschenen, namelijk S.Lange & W. van der Meer, 2012: Archeobotanisch onderzoek bij de opgraving van Rijnvliet, vindplaats LR-67 (gemeente Utrecht), Biaxiaal 595, Zaandam. 
Het rapport van Dielemans is te downloaden via de website van de gemeente Utrecht: Rapport archeologie nr. 82